– Fiskeregler / Fishing regulations 2023 – Namsenvassdraget

Den 24/11 ble nye fiskeregler for Namsenvassdraget sesongen 2023 vedtatt på RS-møte.

 

OPPSUMMERING AV LOKALE FISKEREGLER NAMSENVASSDRAGET 2023 

 • Det er fiskers plikt å sette seg inn i de lokale fiskereglene slik at fisket praktiseres i overensstemmelse med disse. Ved kjøp av fiskekort eller leie av fiske, aksepteres regelverk og sanksjoner. Les mere om overtredelse av fiskereglene under §9. 

 • Døgnkvote: 
  Laks: 3 avlivet laks per døgn hvorav maks 1 laks over 65cm. Dersom fiskeren oppfyller døgnkvoten for avlivet laks eller først avliver 1 laks over 65cm, skal fisket avsluttes til nytt fiskedøgn starter. 
  Sjøørret: I Namsen og Sanddøla, 1 stk. og i Høylandsvassdraget 2 stk. avlivet sjøørret per døgn.  

Sesongkvote:  
Laks: 12 avlivet laks per sesong. 
Les mer om kvoter, minstemål og gjenutsetting under §3. 

 • Fra 1 august er all laks over 80cm fredet og skal settes ut på en skånsom måte og det innføres redskapsbegrensinger på maks 1 enkel/dobbel/triple krok per agn. Les mer om redskapsbruk og metoder under §4. 

 • All fangst skall rapporteres på elveguiden.no innen 24-timer. Les mer om fangstrapportering under §5.  

 • HUSK at du må desinfisere all fiskeutrustning før du starter ditt fiske i Namsenvassdraget. Les mere om desinfisering under §6. 

 • Fisketid i Namsenvassdraget er: 
  Namsen nedenfor nedre Fiskumfoss: 1. juni – 31. aug.  
  Namsen ovenfor nedre Fiskumfoss: 1. juli – 15. sept.  
  Høylandsvassdraget og Bjøra: 15. mai – 15. aug.*  
  Sanddøla: 1. juni – 31. aug. Ovenfor Møllefoss til og med Bergfoss: 15. juni – 15. sept.  
  Les mere om fisketid, midsesong evaluering og unntaksregler under §1, 2 og 7. 

 • Husk at oppførsel er alfa omega for en hyggelig fisketur langs elva. Les mere om oppførsel i elva under §8. 

 • Skitt fiske! 

 

LOKALE FISKEREGLER NAMSENVASSDRAGET 2023 

Det er utleiers/kortselgers plikt å opplyse fiskerne om de lokale fiskereglene, samt kontrollere om fiskeavgiften er betalt og om fiskerne har gyldig desinfiseringsattest. Det er fiskers plikt å sette seg inn i de lokale fiskereglene slik at fisket praktiseres i overensstemmelse med disse.  

§1 Fisketid laks og sjøørret  
Namsen nedenfor nedre Fiskumfoss: 1. juni – 31. aug.  
Namsen ovenfor nedre Fiskumfoss: 1. juli – 15. sept.  
Høylandsvassdraget og Bjøra: 15. mai – 15. aug.*  
Sanddøla: 1. juni – 31. aug. Ovenfor Møllefoss til og med Bergfoss: 15. juni – 15. sept.  

§2 Midtsesongevaluering 
Forvaltningslaget er pålagt å gjennomføre en midtsesongevaluering som grunnlag for å vurdere innskrenkninger i fiskereglene. Styret i NE skal få en forhåndsgodkjent avtale med myndighetene før sesongstart. Denne vil publiseres strak den foreligger.  

§3 Kvotebestemmelser, minstemål og gjenutsetting 
Kvoter 

Kvotene er personlige og kan ikke overdras til andre. Kvotene gjelder for hele vassdraget.  
Døgnkvote følger datodøgnet. Sesongkvote følger kalenderåret. 
Når døgnkvote for laks er nådd, skal fisket avsluttes for inneværende fiskedøgn. 
Når sesongkvote for laks er nådd, skal fisket avsluttes for sesongen. 

Døgnkvote: 
Laks: 3 avlivet laks per døgn hvorav maks 1 laks over 65 cm. Dersom fiskeren oppfyller døgnkvoten for avlivet laks eller først avliver 1 laks over 65 cm, skal fisket avsluttes til nytt fiskedøgn starter. 
Sjøørret: I Namsen og Sanddøla, 1 stk. og i Høylandsvassdraget 2 stk. avlivet sjøørret per døgn.  

Sesongkvote:  
Laks: 12 avlivet laks per sesong. 
Fra 1 august er all laks over 80cm fredet og skal settes ut på en skånsom måte. 
 
Minstemål 
All laks og sjøørret under 35 cm. skal settes levende ut igjen.  

Gjenutsetting 
All gjenutsetting av fisk skal skje skånsomt og etter gjeldende retningslinjer (www.mattilsynet.no).  
NE oppfordrer ikke til gjenutsetting av fisk over minstemål når temperaturen i elva er over 20 grader. Fiskerne oppfordres til å måle vanntemperaturen på eget fiskested. 
Gjenutsatt fisk belaster ikke kvoten, men skal registreres på elveguiden -som gjenutsatt.   
Skadet fisk, som man er i tvil om vil overleve en gjenutsetting, skal avlives og inngår i kvoten. Hvis det er en fredet fisk, skal den leveres til mottak. Fisken går ikke på kvoten når den er bekreftet innlevert. Dette gjelder både laks og ørret. Liste over mottak publiseres på namsenvassdraget.no før sesongstart. 
 
All vinterstøing skal settes levende ut igjen.  
All oppdrettslaks skal avlives og leveres inn til grunneier.  
All pukkellaks skal avlives og leveres inn til grunneier.  
Brunørret belaster ikke kvoten. 

§4 Redskapsbruk og fiskemetoder 
Dette kan du fiske med 

 • Levende norsk mark, sluk, spinner, wobbler og flue 

 • Fiskedupp 

 • Kroker med avstand mellom krokstammen og krokspissen ikke større enn 13 mm, for enkeltkrok ikke større enn 15 mm. 

 • Etter 31/7 er det kun lov at bruke maks 1 enkel/dobbel/triple krok per agn. 

Alt annet er forbudt. 

Slik kan du fiske 

 • Én håndholdt stang fra land, inntil tre stenger fra båt. 

 • Inntil to agn per stang fra land, maks et agn per stang fra båt. 

 • Søkke kan bare brukes ved markfiske 

 • Rykking av fisk er forbudt 

 • Det er ikke tillatt å fiske ved eller nærmere enn 50 meter fra vandringshinder.   

Alt som ikke er nevnt her er forbudt. 

§5 Fangstrapportering 
Fiskeren plikter å rapportere all fangst av laks og sjøørret til Namsenvassdraget Elveierlag via www.elveguiden.no snarest og senest innen 24 timer. Dette gjelder også gjenutsatt fisk.  

Fangstrapporten skal minimum inneholde dato, vald, art, vekt, fiskerens fulle navn, roer, redskap, og om fisken er avlivet eller gjenutsatt.  

All vinterstøing av laks skal rapporteres på laksebørsen som vinterstøing. 
All oppdrettslaks skal registreres på laksebørsen -som oppdrett.   
All pukkellaks skal registreres på laksebørsen -som pukkellaks. 
Brunørret – det oppfordres til at den registreres på laksebørsen -som brunørret.  

Namsenvassdraget Elveierlag forbeholder seg retten til å bruke bilder fra elveguiden. Ved oppføring av flere navn ved innmelding av fangst (eksempelvis ved at to fisker sammen fra båt), er det fiskeren som står oppført først som tar fangsten på sin kvote.   

Ved fangst av sjøørret over 2,5kg er fisker pliktig å ta bilde av fisken og sende bildet omgående til: [email protected] 

§6 Desinfisering av fiskeutstyr og annet fiskeredskap  
All fiskeutrustning og annet utstyr (eksempelvis båter, håver, vadere m.m.) som er brukt i andre vassdrag i inneværende sesong, skal desinfiseres før bruk i Namsenvassdraget. Desinfiseringsattest skal vises ved kjøp/leie av fiske, samt ved kontroller fra elveeierlagets oppsyn dersom man har fisket i andre vassdrag. En oversikt over desinfiseringsstasjoner finnes på Namsenvassdraget.no 

§7 Unntaksregler ved spesielle forhold  
I elvene i Høylandsvassdraget og Bjøra vil det i perioder med vannføring <10 m3/s målt ved utløpet av Grongstadvatnet, innføres lett fiske. Det er da kun lov å fiske med flytende dupp, flytende fluesnøre, ufortynget flue eller mark. Søkke er forbudt. Fiskerne har selv ansvar for å holde seg oppdatert på vannføring.  

Oversikt over vannføring finnes på Namsenvassdraget.no 

Styret i Namsenvassdraget Elveierlag kan også innføre begrensninger eller stans i fisket i svært spesielle tilfeller på bakgrunn av for eksempel lave vannføringer, høye vanntemperaturer og/eller sykdomsutbrudd.  

§8 Oppførsel i elva 
Det skal praktiseres bevegelig fiske. Start ovenfor fiskere som er på valdet. 
Håndter all fisk med tanke på at den evt. må gjenutsettes.  
Vis hensyn til andre fiskere. 
Rapporter ulovligheter til oppsyn. 
Forlat fiskeplassen slik du selv vil finne den. 

§9 Overtredelse av fiskereglene  
Brudd på fiskereglene kan medføre gebyr, fiskenekt, og/eller politianmeldelse. Ilagt gebyr må være betalt før man kan gjenoppta fisket. Vedkommende som er tatt for kvotebrudd nektes fiske i Namsenvassdraget i inneværende og påfølgende fiskesesong. Fisker som er tatt for kvotebrudd er selv ansvarlig for å avstå fra fisket.   

Ved en eventuell tvist vil saken bli bragt inn for Namdal tingrett.   

Følgende gebyrsatser gjelder per hendelse og per fisker i Namsenvassdraget:  
Fiske uten grunneiers tillatelse: 3000kr. 
Kvotebrudd: 3000 kr.  
Manglede fangstrapportering: 2000 kr.   
Brudd på reglene om redskapsbruk: 2000 kr.  
Manglende desinfisering: 1500 kr.  

Ved kjøp av fiskekort eller leie av fiske, aksepteres regelverk og sanksjoner. 

§10 Fiskereglenes ikrafttreden  
Reglene trer i kraft 1.januar 2023. Det er utleiers / kortselgers plikt å opplyse fiskerne om de lokale fiskereglene, samt kontrollere om fiskeavgiften er betalt og om fiskerne har gyldig desinfiseringsattest. Det er fiskers plikt å sette seg inn i de lokale fiskereglene slik at fisket praktiseres i overensstemmelse med disse. Det er fiskers plikt å sette seg inn i og følge retningslinjer for utøvelse av fang og slipp gitt av Mattilsynet.  

Vedtatt av Representantskapet i Namsenvassdraget Elveierlag 24/11 2022  

*Midtsesong avtalen §2 

 • Situasjon A – Mer enn 130 % oppnåelse av gytebestandsmålet: Fisketrykket kan om ønskelig økes. Økningen i fisketrykket må likevel tilpasses hvor høyt prognosen ligger over gytebestandsmålet, og det må også tas hensyn til usikkerheten i prognosene.  

 • Konsekvens: Den personlige kvoten (antall laks/pers/døgn), 3 laks hvorav maks 1 over 65cm opprettholdes. Den personlige sesongkvoten på 12 laks opprettholdes. Fisket etter laks i elvene Bjøra, Søråa, Eida og Flåttelva utvides fra og med 16. august til og med 31. august etter en samlet vurdering av regneark for Namsenvassdraget totalt og elvene i Høylandsvassdraget alene, fiskeforhold samt innsig og andre relevante forhold. Fisket kan utvides på følgende betingelser:   

– Vassføringa er mer enn 5 m3/s (målt ved utløp Grongstadvatn).  

– Det innføres redskapsbegrensninger. Det er kun lov å fiske med flytende dupp, flytende fluesnøre, ufortynget flue eller mark. Søkke er forbudt. 

– All hunnlaks fredes og skal settes ut igjen i perioden 16.08-31.08. 

 • Situasjon B – 91 < % oppnåelse av gytebestandsmålet: Gjeldende fiskereguleringer opprettholdes. Gytebestandsmålet ser ut til å bli nådd med nåværende beskatning, og dersom det likevel ikke skulle nås blir avvik fra forvaltningsmålet trolig lite.  
  Konsekvens: Den personlige kvoten (antall laks/pers/døgn), 3 laks hvorav maks 1 over 65cm opprettholdes. Den personlige sesongkvoten på 12 laks opprettholdes. 

 • Situasjon C – 51-90 % oppnåelse av gytebestandsmålet: Beskatningen skal reduseres resten av sesongen, slik at gytebestandsmålet nås eller slik at avviket blir minst mulig. Innstrammingen må stå i forhold til hvor lavt resultatet ligger under gytebestandsmålet, og det må også tas hensyn til usikkerheten i prognosene.  
  Konsekvens: 70-90% gytebestandsoppnåelse: Personlig kvote (antall laks/pers/døgn): 1 laks. Den personlige sesongkvoten senkes til 6 laks. Det innføres redskapsbegrensinger på maks 2 stenger ved båtfiske. Iverksette av tiltak: 7 juli. 50-70 % gytebestandsoppnåelse: Personlig døgnkvote (antall laks/pers/døgn): 1 laks under 65cm. Den personlige sesongkvoten senkes til 2 laks. Det innføres redskapsbegrensinger på maks 2 stenger ved båtfiske. Iverksette av tiltak: 5 juli. 

 • Situasjon D – Mindre enn 50 % oppnåelse av gytebestandsmålet: Beskatningen skal opphøre for å sikre at gytebestanden blir så nær gytebestandsmålet som mulig.  
  Konsekvens: Beskatningen opphører fra og med 1. Juli og ut sesongen. Iverksettelse av tiltak 1. juli.   

 • Miljødirektoratet kan også på egenhånd vedta ekstraordinære tiltak under midtesesongevalueringen ved svært dårlig innsig av laks( < 50 % av normalen) i Namsfjorden. 

Vedtatt midtsesongbeslutning publiseres straks dette foreligger i begynnelsen av juli måned 

 

Summary of local fishing regulations for Namsenvassdraget 2023 

 • It is the angler´s duty to familiarize themself with the local fishing rules so that fishing is practiced in accordance with these. When buying a fishing license or renting fishing, regulations and sanctions are accepted. Read more about violation of the fishing regulations under §9. 

 • Daily quota: 
  Salmon: 3 killed salmon per day, of which a maximum of 1 salmon over 65cm. If the fisherman has filled the daily quota of killed salmon or first kill 1 salmon over 65cm, fishing shall be stopped until a new date starts. 
  Sea trout: In Namsen and Sanddøla, 1 pc. and in the Høylandsvassdraget 2 pcs. killed sea trout per day. 

Seasonal quota: 
Salmon: 12 killed salmon per season. 

Read more about quotas, minimum size and release under §3. 

 • From 1 august, all salmon over 80cm are protected and must be released in a gentle way and there’s a limit of maximum 1 single/double/treble hook per bait. Read more about fishing equipment and fishing methods under §4. 

 • The anglers are obligated to report all catch of salmon and sea trout to the NE on www.elveguiden.no, as soon as possible and at the latest within 24 hours. Read more about reporting of catch under §5. 

 • Remember that all tackle and other equipment (for example, boats, fishing nets, waders, etc.) that are used in other waterways during the same season, shall be disinfected before use in the Namsenvassdraget. Read more about disinfection of tackle and fishing equipment under §6. 

 • The river are opend for fishing at: 
  Namsen below Nedre Fiskumfoss: 1 June – 31 August.  
  Above Nedre Fiskumfoss: 1 July -15 September. 
  Høylandsvassdraget and Bjøra: 15 May -15 August.* 
  Sanddøla: 1 June – 31 August. Above Møllefoss to and including Bergsfossen: 15 June – 15 September. Read more about allowed dates for fishing salmon and sea trout, mid-season evaluation and exceptional rules during special circumstances under §1, 2 and 7. 

 • Remember that good behaviour is fundamental for a pleasant fishing trip. Read more about behaviour on the river under §8. 

 • Skitt fiske! 

 

LOCAL FISHING REGULATIONS FOR NAMSENVASSDRAGET 2023 
It is the landlord’s / card seller’s duty to inform the anglers about the local fishing rules, as well as check whether the fishing fee has been paid and whether the anglers have a valid disinfection certificate. It is the angler´s duty to familiarize themself with the local fishing rules so that fishing is practiced in accordance with these. 

§1 Allowed dates for fishing salmon and sea trout 
Namsen below Nedre Fiskumfoss: 1 June – 31 August.  
Above Nedre Fiskumfoss: 1 July -15 September. 
Høylandsvassdraget and Bjøra: 15 May -15 August.* 
Sanddøla: 1 June – 31 August. Above Møllefoss to and including Bergsfossen: 15 June – 15 September. 

§2 Mid-season evaluation 
Namsenvassdraget Elveierlag (NE) is required to implement a mid-season evaluation as a basis for assessing restrictions in the fishing rules. The board of NE shall receive a pre-approved agreement with the authorities before the start of the season. This will be published as soon as it is available.*  

§3 Quotas, minimum size and release 
Quota: 
The quotas are personal and cannot be transferred to others. The quotas apply to the entire watercourse. Daily quota follows the date. Season quota follows the calendar year. 
When the daily quota for salmon has been reached, fishing shall cease for the current fishing day. 
When the seasonal quota for salmon has been reached, fishing shall end for the season. 

Daily quota: 
Salmon: 3 killed salmon per day, of which a maximum of 1 salmon over 65cm. If the fisherman has filled the daily quota of killed salmon or first kill 1 salmon over 65cm, fishing shall be stopped until a new date starts. 
Sea trout: In Namsen and Sanddøla, 1 pc. and in the Høylandsvassdraget 2 pcs. killed sea trout per day. 

Seasonal quota: 
Salmon: 12 killed salmon per season. 
From 1 August, all salmon over 80cm are protected and must be released in a gentle way. 

Minimum size 
All salmon and sea trout under 35 cm. shall be released alive again. 

Release 
All release of fish must take place gently and in accordance with current guidelines (www.mattilsynet.no). 
NE does not encourage the release of fish above the minimum size when the temperature in the river is above 20 degrees. Anglers are encouraged to measure the water temperature at their fishing location. 
Released fish do not affect the quota, but must be registered on the elveguiden – as released. 
A fish that is injured to the degree that it is doubtful that it will survive a release, shall be killed and included in the quota. If it is a protected fish, it must be delivered to one of the official stations of NE. The fish does not go on the quota when it has been confirmed as submitted. This applies to both salmon and trout. A list of the official stations will be published on namsenvassdraget.no before the season starts. 

All post-spawned fish (kelts) are protected and must be released alive. 
All farmed salmon must be killed and handed in to the landowner. 
All humpback salmon must be killed and handed in to the landowner. 
Brown trout do not go on the quota. 

 

§4 Fishing equipment and fishing methods 
One is allowed to fish with 

• Living Norwegian worms, lures, spinners, wobblers and flies 

• Floating dip (strike indicator) 

 • Hooks with a distance between the hook stem and the hook tip not larger than 13 mm, for single hook not larger than 15 mm. 

 • After the 31/7 there’s a limit of maximum 1 single/double/treble hook per bait. 

Anything else is forbidden. 

How to fish 

• One hand-held rod from shore, up to three rods from boat. 

 • Up to two baits per rod during fishing from the bank and maximum one bait per rod during fishing from boat. 

• Use of sinker is only allowed when fishing with worm as the bait. 

 • It is illegal to fish in a way that increases the probability of foul hooking fish. Snagging is strictly forbidden. 

 • It is not permitted to fish at or closer than 50 meters from obstacles to migration. 

Anything not mentioned here is prohibited. 

§5 Reporting of catch 
The anglers are obligated to report all catch of salmon and sea trout to the NE on www.elveguiden.no, as soon as possible and at the latest within 24 hours. This also applies to released fish. 

The catch report must at least contain the date, place, species, weight, the anglers full name, oarsmen, bait and whether the fish has been killed or released.  

All post-spawned salmon (kelts) must be reported on the salmon exchange as, post-spawned. 
All farmed salmon must be registered on the salmon exchange as, farmed. 
All humpback salmon must be registered on the salmon exchange as, humpback salmon. 
Brown trout – it is encouraged that it is registered on the salmon exchange as, brown trout. 

NE has the right to use pictures that are published on the Laksebørs. 

When two persons are fishing together from a boat, it is the angler who is listed first on laksebørsen who takes the catch on their quota. 

When catching sea trout over 2.5 kg, the angler is required to take a picture of the fish and send the picture immediately to: [email protected] 

§6 Disinfection of tackle and fishing equipment  
All tackle and other equipment (for example, boats, fishing nets, waders, etc.) that are used in other waterways during the same season, shall be disinfected before use in the Namsenvassdraget. A disinfection certificate shall be presented upon purchase / rental of fishing, as well as upon inspections carried out by the river owner’s inspectors if fishing has been done in other waterways.   
 
An overview of disinfection stations can be found at Namsenvassdraget.no 

§7 Exceptional rules during special circumstances 
In the rivers in the Høylandsvassdraget and Bjøra, during periods of water flow <10 m3 / s measured at the outlet of Grongstadvatnet, light fishing will be introduced. Fishing will then only be allowed with a floating dip (strike indicator), floating fly line, unweighted fly or worms. Sinkers are prohibited. The fishermen themselves are responsible for keeping up to date on water flow. 

An overview of water flow can be found at Namsenvassdraget.no 

The board of NE can also introduce restrictions or stop fishing in very special cases on the basis of, for example, low water flows, high water temperatures and / or disease outbreaks. 

 
§8 Behavior on the river 
Anglers must be mobile when fishing, as to not hold up pools for others.  
Start above fishermen who are on the same beat. 
Keeping in mind to handle all fish that it may need to be released. 
Show consideration for other anglers. 
Report illegal practices to supervision. 
Leave the fishing spot as you want to find it. 

§9 Violation of the fishing regulations 
Violation of the local fishing regulations can entail fines, prohibition of fishing, and / or reporting to the Police.  Fines that are imposed must be paid before fishing can be taken up again.  The person found to have violated the quota will be prohibited from fishing in Namsenvassdraget for the remaining time of the current season and the whole of the following season. Anglers caught for quota violations are themselves responsible for refraining from fishing. 

In the event of a dispute, the case will be brought before Namdal District Court. 

The following rates of fines apply to Namsenvassdraget: 
Fishing without a valid license: NOK 3 000/ per person 
Violation of quota:  NOK 3 000 /per person 
Omitted catch reporting: NOK 2 000 /per person 
Using prohibited bates: NOK 2000 /per person 
Omitted disinfection: NOK 1 500 /per person 

In the event of a dispute, the case will be submitted to Namdal District Court. 

When buying a fishing license or renting fishing, regulations and sanctions are accepted. 

§10 Force and effect of the fishing regulations 
The regulations will apply from January 1, 2023. The salesperson responsible for issuing fishing licences is obliged to inform the fishermen about the local fishing rules, as well as controlling whether the national fishing fee has been paid, and whether fishermen holds a valid disinfection certificate. The fishermen are personally responsible for reading and understanding these rules regulating the fishing in Namsenvassdraget. It is also the anglers personal responsibility that potential practice of catch and release is done according to the earlier mentioned guidelines. 

Adopted by the supervisory board in Namsenvassdraget Elveierlag 24/11 2022 

 

*§2 Mid-season evaluation 

• Situation A – More than 130% achievement of the spawning stock target: The fishing pressure can be increased if desired. The increase in fishing pressure must nevertheless be adapted to how high the forecast is above the spawning stock target, and the uncertainty in the forecasts must also be taken into account. 
Consequence: Current fish regulations are maintained. The fishing for salmon in the rivers Bjøra, Søråa, Eida and Flåttelva is extended from the 16 of august to the 31 of august after an overall evaluation of relevant conditions. Fishing can be extended under the following conditions: 

 • The water level is higher than 5 m3 /s (measured at the outlet Grongstadvatn). 

 • Light tackle only: Fishing will then only be allowed with a floating dip (strike indicator), floating fly line, unweighted fly or worms. Sinkers are prohibited. 

 • All female salmon are protected and must be released again in the period 16.08-31.08. 

• Situation B – 91 <% achievement of the spawning stock target: Current fish regulations are maintained. The spawning stock target appears to be reached with the current harvesting pressure, and if it should not be reached anyway, the deviation from the management target will probably be small. Consequence: The personal quota (number of salmon / person / day), 3 salmon and maximum 1 over 65cm is maintained. The personal seasonal quota of 12 salmon is maintained. 

• Situation C – 51-90% achievement of the spawning stock target: The harvesting pressure must be reduced for the rest of the season, so that the spawning stock target is reached or so that the deviation is as small as possible. The tightening must be in proportion to how low the result is below the spawning stock target, and the uncertainty in the forecasts must also be taken into account. 
Consequence:  70-90% spawning stock achievement: Personal quota (number of salmon / pers / day): 1 salmon. The personal seasonal quota is reduced to 6 salmon.  Gear restrictions of a maximum of 2 rods are introduced for boat fishing. Implementation of measures: 7 July. 50-70% spawning stock achievement: Personal daily quota (number of salmon / pers / day): 1 salmon under 65cm. The personal seasonal quota is reduced to 2 salmon. Gear restrictions of a maximum of 2 rods are introduced for boat fishing Implementation of measures: 5 July. 

• Situation D – Less than 50% achievement of the spawning stock target: Harvesting shall cease to ensure that the spawning stock is as close to the spawning stock target as possible. 
Consequence: Fishing ceases from 1 July until the end of the season. Implementation of measures 1 July. 

• The Norwegian Environment Agency can also on its own adopt extraordinary measures during mid-season evaluation in the event of very poor access to salmon (> 50% of normal) in Namsfjorden. 

The adopted mid-season decision will be published as soon as it is available in mid-July