– Regler i Namsenvassdraget for 2021

Representantskapet i Namsenvassdraget Elveierlag har vedtatt fiskeregler for 2021, og det er noen endringer. Det har tilkommet endringer i kvoter, reglene i forhold til rapportering, straffebestemmelsene m.m.  Se Lokale fiskeregler 2021 for detaljer.
Det er viktig at alle som skal fiske i Namsenvassdraget, setter seg godt inn i fiskereglene slik at fisket praktiseres i overensstemmelse med disse. Fiskereglene skal følges, noe som er svært viktig for at vi skal ha glede over vårt fantastiske vassdrag også i fremtida. Det foretas midtsesongevaluering 15.juli. Det kan da bli gjort justeringer av de lokale fiskereglene dersom forvaltningsmessige forhold ligger til grunn. I verste fall kan strekninger bli stengt i perioder hvis man opplever forhold med svært høye vanntemperaturer, lave vannføringer og/eller sykdomsutbrudd. Ved mistanke om å havne i en slik situasjon vil grunneierne bli varslet og det legges ut informasjon på nettsida. Dette for at praktisering av fiske til enhver tid skal være forenelig med forvaltningsmålene som er satt for vassdraget.

LOKALE FISKEREGLER NAMSENVASSDRAGET 2021

Vedtatt av Representantskapet i Namsenvassdraget Elveierlag 26/11-2020 
Det er utleiers/kortselgers plikt å opplyse fiskerne om de lokale fiskereglene, samt kontrollere om fiskeavgiften er betalt og om fiskerne har gyldig desinfiseringsattest. Det er fiskers plikt å sette seg inn i de lokale fiskereglene slik at fisket praktiseres i overensstemmelse med disse.  

§1 Fisketid laks og sjøørret
Namsen nedenfor nedre Fiskumfoss: 1.juni-31.aug. Ovenfor Nedre Fiskumfoss: 1.juli-15.sept. Høylandsvassdraget og Bjøra: 15.mai-15.august*. Sanddøla: 1.juni-31.aug. Ovenfor Møllefoss til og med Bergfoss: 15.juni-15.sept. 
*I elvene i Høylandsvassdraget og Bjøra vil det i perioder med vannføring <10 m3/s målt ved utløpet av Grongstadvatnet, innføres lett fiske (se §6 Redskapsbruk/Lett fiske). 

§2 Kvotebestemmelser
Døgnkvote:
Laks: 4 avlivet laks per døgn hvorav maks 2 laks over 55cm.
Sjøørret: I Namsen og Sanddøla, 1 stk. og i Høylandsvassdraget 2 stk. avlivet sjøørret per døgn.

Dersom fiskeren oppfyller døgnkvoten for avlivet laks eller først avliver 2 laks over 55cm, skal fisket avsluttes til nytt fiskedøgn starter.

Sesongkvote:
Laks: 12 avlivet laks per sesong.
Sjøørret: 4 avlivet sjøørret per sesong.

Dersom fiskeren oppfyller sesongkvoten avsluttes fisket for sesongen. 

Fra 1 august er hunnlaks fredet og skal settes ut på en skånsom måte. Ved tvil om fiskens kjønn skal fisken settes levende ut på en skånsom måte. 
Gjenutsatt fisk belaster ikke kvoten, men skal registreres på laksebørsen -som gjenutsatt.  
Oppdrettsfisk belaster ikke kvoten, men skal registreres på laksebørsen -som oppdrett.  
Brunørret belaster ikke kvoten, men det oppfordres til at den registreres på laksebørsen -som brunørret

Definisjon:
Døgnkvote: samlet antall laks/sjøørret en person kan avlive i løpet av et døgn. Kvotene følger datodøgnet. 
Sesongkvote: samlet antall laks/sjøørret en person kan avlive i løpet av et kalenderår.
Kvotene er personlige og kan ikke overdras til andre. Kvotene gjelder for hele vassdraget. Styret i Namsenvassdraget Elveierlag kan innføre begrensninger eller stans i fisket i svært spesielle tilfeller på bakgrunn av for eksempel lave vannføringer, høye vanntemperaturer og/eller sykdomsutbrudd. 

§3 Roers kvote
Roer som er ansatt av fiskerettshaver(e) i Namsenvassdraget og/eller leies mot godtgjørelse av kunde, har ingen egen fiskekvote. Roer må ha løst fiskeavgiften for å få lov til å delta i fisket. Roer og guide plikter å sette seg inn i fiskereglene.

§4 Desinfisering av fiskeutstyr og annet fiskeredskap
All fiskeutrustning og annet utstyr (eksempelvis båter, håver, vadere m.m.) som er brukt i andre vassdrag i inneværende sesong, skal desinfiseres før bruk i Namsenvassdraget. Desinfiseringsattest skal vises ved kjøp/leie av fiske, samt ved kontroller fra elveierlagets oppsyn dersom man har fisket i andre vassdrag. 

§5 Gjenutsetting og minstemål
All laks og sjøørret under 35 cm. skal settes levende ut igjen. Vinterstøing skal settes levende ut igjen. Levende, gjenutsatt fisk belaster ikke kvoten. Skadet fisk, som man er i tvil om vil overleve en gjenutsetting, skal avlives og inngår da i kvoten, hvis det er en fredet fisk skal den leveres til grunneier. Ved vanntemperatur over 20 grader er det forbud mot gjenutsetting av fisk. Gjenutsetting av oppdrettslaks er ikke lov, den skal avlives og leveres inn til grunneier.

All gjenutsetting av fisk skal skje skånsomt og etter gjeldende retningslinjer (www.mattilsynet.no). 

§6 Redskapsbruk
Som agn er det kun tillatt å bruke levende mark*, sluk, spinner, wobbler og flue. Fiske med reke eller kunstig mark* er forbudt. Avstanden mellom krokstammen og krokspissen skal ikke være større enn 13 mm, for enkeltkrok ikke større enn 15 mm. Fiskeredskap skal ikke forlates under fiske. 
Landfiske: Det er tiltatt å bruke kun 1 stang/håndsnøre per person. Man kan bruke inntil 2 agn per stang.  Det er forbudt å fiske på en slik måte at fisken sannsynligvis vil krøkes. 
Båtfiske: Det er tillatt å bruke inntil 3 stenger per båt, og kun ett agn per stang/håndsnøre. 
Ved fluefiske skal flytende dupp eller vekten av snøret utgjøre kastevekten. Bruk av søkke er kun tillatt ved markfiske.   
* Kunstige agn som f. eks. Gulp regnes ikke som lovlig redskap. For innførsel av levende mark fra andre land, skal dette skje i henhold til nasjonale bestemmelser (www.lovdata.no). 
Lett fiske: I perioder hvor det innføres lett fiske, er det kun lov med overflatefiske med ufortynget flue med flytende dupp eller fluesnøre som kastevekt og levende mark uten søkke. 

§7 Fredningsoner
Det er ikke tillatt å fiske ved eller nærmere enn 50 meter fra vandringshinder. 

§8 Rapportering av fangst
Fiskeren plikter å rapportere all fangst av laks og sjøørret til Namsenvassdraget Elveierlag via www.lakseboersen.no snarest og senest innen 24 timer. Dette gjelder også gjenutsatt fisk. 
Fangstrapporten skal minimum inneholde dato, vald, art, vekt, fiskerens fulle navn, roer, redskap, og om fisken er avlivet eller gjenutsatt. Namsenvassdraget Elveierlag forbeholder seg retten til å bruke bilder fra laksebørsen. Ved oppfølging av flere navn ved innmelding av fangst (eksempelvis ved at to fisker sammen fra båt), er det fiskeren som står oppført først som tar fangsten på sin kvote.  

Ved fangst av sjøørret over 2,5kg er fisker pliktig å ta bilde av fisken og sende bildet omgående til: [email protected]

§9 Overtredelse av fiskereglene
Brudd på de lokale fiskereglene kan medføre gebyr, fiskenekt, og/eller politianmeldelse. Ilagt gebyr må være betalt før man kan gjenoppta fisket. Vedkommende som er tatt for kvotebrudd nektes fiske i Namsenvassdraget i inneværende og påfølgende fiskesesong. Fisker som er tatt for kvotebrudd er selv ansvarlig for å avstå fra fisket. Ved en eventuell tvist vil saken bli bragt inn for Namdal tingrett.  

Følgende gebyrsatser gjelder for Namsenvassdraget:
Fiske uten grunneiers tillatelse: 3000kr/pr person.
Kvotebrudd: 3000 kr/pr person. 
Manglede fangstrapportering: 2000 kr/pr person.  
Brudd på reglene om redskapsbruk: 2000 kr/pr person.
Manglende desinfisering: 1500 kr/pr person. 

§10 Fiskereglenes ikrafttreden
Reglene trer i kraft 1.januar 2021. Det er utleiers / kortselgers plikt å opplyse fiskerne om de lokale fiskereglene, samt kontrollere om fiskeavgiften er betalt og om fiskerne har gyldig desinfiseringsattest. Det er fiskers plikt å sette seg inn i de lokale fiskereglene slik at fisket praktiseres i overensstemmelse med disse. Det er fiskers plikt å sette seg inn i og følge retningslinjer for utøvelse av fang og slipp gitt av Mattilsynet. 

 

Local fishing regulations for Namsenvassdraget 2021 

The salesperson responsible for issuing fishing licences is obligation to inform the fishermen about the local fishing rules, as well as controlling whether the national fishing fee has been paid, and whether fishermen hold a valid disinfection certificate. The fishermen are personally responsible for reading and understanding these rules regulating the fishing in Namsenvassdraget watercourse.

§1 Allowed dates for fishing salmon and sea trout
Namsen below Nedre Fiskumfoss: 1 June – 31 August. Above Nedre Fiskumfoss: 1 July -15 September.
Høylandsvassdraget and Bjøra: 15 May -15 August.*
Sanddøla: 1 June – 31 August. Above Møllefoss to and including Bergfoss: 15 June – 15 September.

*In periodes with water flow <10 m3/s at the outlet  of lake Grongstadvatnet, there will be restrictions regarding what is concidered legal tackle (see details §6 )

§2 Bag limit
24-hour quota:
Salmon: 4 killed salmon per day. Maximum 2 salmon above 55cm.
Sea trout: In Namsen and Sanddøla 1 per day and in Høylandsvassdraget 2 killed sea trout per day.

Seasonal quota:
Salmon: 12 killed salmon per season.
Sea trout: 4 killed sea trout per season.

If the fisherman has filled the quota of killed salmon or first kill 2 salmon above 55cm, fishing shall be stopped until a new day/fishing period starts.

From the 1 of august are all female salmon protected and must be gently released alive to the river. If you are unsure of the sex of the salmon you should release the fish gently to the river.

Farmed fish do not affect the quota, but shall be registered with the www.lakseboersen.no – marked farmed. Released fish do not affect the quota, but must be registered with the www.lakseboersen.no – as released. Brown trout do not affect the quota, but it is encouraged to register it on the www.lakseboersen.no – as brown trout.
The 24-hour period is personal and cannot be transferred / sold to others.

Definition of

24-hour quota: the total number of salmon / sea trout a person can kill during one day. The quota follows the date. The quota is personal and applies for the whole watercourse.

Seasonal quota: the number of salmon / sea trout a person can kill during one season.

The board of Namsenvassdraget Elveierlag are in the position to impose restrictions or stop the fishing in very special occations, on the basis of, among other things; low water level, high temperature or outbreak of disease in the river. 

§3 Oarsmen´s quota
Oarsmen who are employed by the fishing rights holder(s) in Namsenvassdraget and / or are hired for payment by the customer, have no fishing rights of their own. The oarsmen must pay the national fishing fee. Oarsmen / guides are obligated to read the fishing rules.

§4 Disinfection of tackle and fishing equipment
All tackle and other equipment (for example, boats, fishing nets, waders, etc. ) that are used in other waterways during the same season, shall be disinfected before use in the Namsenvassdraget. A disinfection certificate shall be presented upon purchase / rental of fishing, as well as upon inspections carried out by the river owner’s inspectors if fishing has been done in other waterways.

§5 Catch & release and minimum size
Salmon and sea trout less than 35 cm must be released alive.
Post-spawned fish (kelts) are protected and must be released alive.
Fish that is injured to the degree there is a doubt about whether they will survive, shall be killed.
Released fish will not affect the quota. At water temperatures exceeding 20°C, catch and release is forbidden. Release of fish shall take place carefully and in compliance with the guidelines issued by mattilsynet.

§6 Legal fishing equipment
Spinning with natural (live) worms*, spoons, spinners, wobblers and fly fishing is allowed in the watercourse. Fishing with shrimp or plastic worm is prohibited. The distance between the hook stem and hook tip shall not be greater than 13 mm;  for single hooks, not greater than 15 mm. Fishing equipment shall not be left during fishing.
Land fishing: It is allowed to use only 1 rod / handline per person. One can use up to 2 baits per rod. It is illegal to fish in a way that increases the probability of foul hooking fish. Snagging is strictly forbidden
Boat fishing: It is allowed to use up to 3 rods per boat, and only one bait per rod / handline.

Light tackle only: In periods or/and areas where light tackle only fishing applies, the legal baits are: natural worms (fished without a sinker), flies (unweighted) presented by a floating fly line or floating bobber.

In fly fishing, the floating dip or the weight of the line can only constitute the weight. Use of sinker is only allowed when Fishing With worm as the bait.

*artificial worms or other scented baits like Gulp, are not considered as legal bait. Norwegian law is defining the limitations if live worms is brought from other countries.

§7 Protected areas
Fishing is not allowed closer than 50m (up- and downstream) from in- and outlet of fish ladders. This applies to other structures that poses migration barriers for anadromous fisk.

§8 Reporting of catch
The fishermen is obligated to report all catch of salmon and sea trout to the  Namsenvassdraget Elveierlag, www.lakseboersen.no, as soon as possible and at the latest within 24 hours. This also applies to released fish.

The catch report must at least contain the date, place, species, weight, the anglers full name, oarsmen, bait and whether the fish has been catched or released. Namsenvassdraget Elveierlag has the right to use pictures that are published on the Laksebørs.

§9 Violation of the fishing regulations
Violation of the local fishing regulations can entail fines, prohibition on fishing, and / or reporting to the Police.  Fines that are imposed must be paid before fishing can be taken up again.  The person found to have violated the quota will be prohibited from fishing in Namsenvassdraget for the remaining time of  the current season and the whole of the following season.

The following rates of fines apply to Namsenvassdraget:

Fishing without a valid license: NOK 3000/ per person
Violation of quota:  NOK 3 000 /per person
Omitted catch reporting: NOK 2 000 /per person
Using prohibited bates: NOK 2000 /per person
Omitted disinfection: NOK 1 500 /per person

In the event of a dispute, the case will be submitted to Namdal District Court.

§10 Force and effect of the fishing regulations
The regulations will apply from January 1th 2021.
The current fishing rules may be amended at the mid-season assessment on 15 July.
The the salesperson responsible for issuing fishing licences is obligation to inform the fishermen about the local fishing rules, as well as controlling whether the national fishing fee has been paid, and whether fishermen hold a valid disinfection certificate. The fishermen are personally responsible for reading and understanding these rules regulating the fishing in Namsenvassdraget. It is also the fishermen`s personal responsibility that potential practice of catch and release is done according to the earlier mentioned guidelines.